Gratis verzending binnen Nederland & België

4.9 SSSSS (283 reviews)

Mail ons

info@binnenzoet.nl

Account

Log in

Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1.   Identiteit van de ondernemer

Binnenzoet VOF
Mettenstraat 23 (geen bezoekadres)
5057 EP Berkel-Enschot

KVK-nummer: 80787878
BTW-nummer: NL861800230B01
info@binnenzoet.nl

Hierna genoemd Binnenzoet

Artikel 2.   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Binnenzoet en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Binnenzoet en consument.
 2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen akkoord te zijn met de algemene voorwaarden. 
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg zullen worden toegezonden.
 4. Binnenzoet heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 3.   Het aanbod

 1. Alle prijzen van de aangeboden producten vermeld op de website zijn inclusief BTW. Deze prijs is exclusief verzendkosten. De gebruikelijke verzendkosten zijn aangegeven, rekening gehouden met de door de klant verstrekte plaatsgegevens. Binnenzoet levert alleen binnen Nederland en België.
 2. Binnenzoet houdt zich het recht prijzen op de website te wijzigen. Deze wijziging geldt niet voor eerder afgesloten koopovereenkomsten tussen consument en Binnenzoet.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en spelfouten. Voor de gevolgen van druk- en spelfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en spelfouten is Binnenzoet niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 4. Het aanbod van producten is vrijblijvend. Binnenzoet is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 5. Het aanbod van producten bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De afbeeldingen die Binnenzoet gebruikt zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Binnenzoet kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Om het optimale resultaat te krijgen, wordt ten zeerste aangeraden eerst een staaltje te bestellen.
 6. Alle afbeeldingen en specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 4.   De overeenkomst

 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Binnenzoet langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Binnenzoet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 2. Binnenzoet kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 3. Bij een foutief opgegeven adres door de consument, komen de kosten van opnieuw versturen voor rekening van de consument.

 

Artikel 5.   Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de consument het product met alle geleverde toebehoren retourneren in de originele en onbeschadigde verpakking. 
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Binnenzoet. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door het sturen van een email. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Binnenzoetheeft teruggezonden, is de koop een feit.
 5. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor retourneren voor de rekening van de consument.
 6. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Binnenzoet dit bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Binnenzoet. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 7. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 8. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt indien Binnenzoet dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Binnenzoet kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten die:
  • die door Binnenzoet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 9. Modelformulier voor herroepingsrecht.
  Om gebruik te maken van dit recht kunt u het onderstaande formulier invullen en opsturen naar info@binnenzoet.nl . Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Binnenzoet

Mettenstraat 23

5057 EP Berkel-Enschot

info@binnenzoet.nl

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*) herroep/herroepen (*):

 

 • Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                
 • Ontvangen op (DD-MM-YYYY):
 • Bestelnummer : 
 • Naam consument:
 • Adres:
 • IBAN Rekeningnummer:
 • Handtekening van consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum(DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Artikel 6.   Conformiteit en Garantie

 1. Binnenzoet staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Binnenzoet kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan Binnenzoet schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van Binnenzoet komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Binnenzoet is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 7.   Levering en uitvoering

 1. Binnenzoet zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Binnenzoet zal geaccepteerde bestellingen streven binnen 14 dagen te leveren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Binnenzoet het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Binnenzoet tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Binnenzoet bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 8.   Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van het product.
 2. Aankopen via de website kunnen betaald worden door middel van:
  • iDeal
  • Bancontact
  • Credit Card 
  • Apple Pay
 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Binnenzoet te melden.
 2. In geval van wanbetaling van de consument heeft Binnenzoet behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 9.   Klachtenregeling

 1. Binnenzoet beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Binnenzoet, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Binnenzoet ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Binnenzoet binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van Binnenzoet niet op, tenzij Binnenzoet schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Binnenzoet, zal Binnenzoet naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 7. Op overeenkomsten tussen Binnenzoet en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 8. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Laatst gewijzigd 22-12-2020